logotip spo  
 
 
 
 
 
dežurna služba

UPRAVLJANJE1. Zastopamo etažne lastnike v poslih upravljanja:

Kaj lastnikom stanovanj prinašata Stanovanjski zakon ( SZ-1) in Stvarnopravni zakonik (SPZ)


  • Rezervni sklad

  • Načrt vzdrževanja

  • Načini odločanja lastnikov

  • Pogodba o medsebojnih razmerjih

  • Identifikacijske oznake iz katastra stavb

  • Obvestilo o spremembi lastništva


2. Gospodarimo s skupnim denarjem lastnikov

Rezervni sklad

Rezervni sklad je obvezen za vse stavbe v etažni lastnini, stanovanjske, stanovanjsko-poslovne, poslovno-stanovanjske in poslovne stavbe,ki imajo več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov (tj. stanovanj, poslovnih prostorov ali drugih posameznih delov).

Sredstva rezervnega sklada so premoženje etažnih lastnikov, vodi pa jih upravnik ločeno na posebnem transakcijskem računu. Upravnik mora za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako stavbo. Upravnik mora s sredstvi (do njihove uporabe) gospodariti tako, da jih naloži v depozite pri banki, obveznice države ali vrednostne papirje centralne banke.

Sredstva je dovoljeno uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav posamezne stavbe ter za odplačevanje v te namene najetih posojil.

Po stanovanjskem zakonu so to: stroški, predvideni v načrtu vzdrževanja posamezne stavbe in nujna vzdrževalna dela. Etažni lastniki lahko v načrtu vzdrževanja stavbe določijo tudi višji znesek mesečnega vplačila v rezervni sklad. Etažni lastnik nima pravice zahtevati vračila vplačil v rezervni sklad niti zahtevati delitve. Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka, ga mora upravnik pisno pozvati k plačilu. Tudi izvršba na sredstva rezervnega sklada je dopustna samo iz teh razlogov ter le do višine sredstev, ki so jih zbrali etažni lastniki tiste stavbe, zoper katero teče izvršba.

Premoženje rezervnega sklada tudi ni del upravnikove stečajne mase in nanj ne morejo poseči upravnikovi upniki.

Višina prispevka v rezervni sklad

 

Zaupajte upravljanje vaše večstanovanjske hiše upravniku, katerega glavni cilj je vzpostaviti in zdrževati nivo kvalitetnega upravljanja vaše lastnine.

 
Upravljanje
Dokumenti
SPO, podjetje za upravljanje nepremičnin, Škofja Loka, d.o.o., Blaževa ulica 3, 4220 Škofja Loka
Tel. 04 / 511 27 80  |   Fax. 04 / 511 27 90  |  info@spo.si